“အစုိးရမဟုတ္၍ အာဏာမရွိေသာ္လည္း စည္း႐ံုးႏုိင္ေသာအစြမ္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္၊ စည္း႐ံုးေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္” ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး လမ္းညႊန္မွာၾကား

“ေရြးခ်ယ္ပြဲ အခမ္းအနား ေအးခ်မ္းစြာၿပီးသြားသည္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား အမွာစကား အနည္းငယ္ ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္၍ ပါတီဝင္ျဖစ္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္တူသူမ်ားျဖင့္ ပါတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊

ပါတီဝင္တုိင္း မတူညီေသာစြမ္းရည္ ကုိယ္စီ ရွိေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စုစည္းမႈ ကို ထိန္းသိမ္းထားၾကရန္၊ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္လွ်င္ ပါတီဝင္ မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႏွင့္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

အစုိးရမဟုတ္၍ အာဏာမရွိေသာ္လည္း စည္း႐ံုးႏုိင္ေသာအစြမ္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စည္း႐ံုးေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ ပါတီတြင္း၌လည္း စည္း႐ံုးမႈမပ်က္ၾကရန္၊ ၅၁ သန္းေသာ လူဦးေရကုိ ကုိယ္စားျပဳထားေသာ ပါတီမရွိေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားမလုပ္ၾကရန္၊ ပါတီတြင္း စည္း႐ံုးမႈရွိမွ အင္အားျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအေျခခံ မေကာင္းလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ လုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား သိျမင္လာေအာင္ လည္း လုပ္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး က ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ႏွင့္ ခရို္ငေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Leave a Reply