ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးတင့္ေဆြမွာ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံးထံမွ သိရသည္။


အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ဦးတင့္ေဆြမွာ စာေပကင္ေပတိုင္အဖြဲ႔ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ စာေပစီစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္ သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္ ဦးစီးဌာနတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ဦးတင့္ေဆြမွာ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ သူ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ “တစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ယင္းကာလမ်ားအတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဘဝမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘဝတိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဖးမအားေပး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ၾကည့္႐ႈေပးခဲ့ၾကသည့္ ဆရာသမား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးအေနႏွင့္ နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရရွိပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ခိုင္မာ၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

The Voice


Leave a Reply