ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ညေနပိုင္း မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

13680624_10207444948461743_3983717068341979655_n

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ညေနပုိင္း မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ ေရာက္ လုိသူမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (EMBA)၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (EMPA)၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာမဟာဘြဲ႕ (EMDEvS) သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက Executive Level လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ရွိသူမ်ား၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၁ ရက္တြင္ အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္မွစတင္ကာ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္အထိ ေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး EMBA သင္တန္း အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန (ပတၱျမားေဆာင္)၊ ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)၊ EMPA သင္တန္းအတြက္ အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန အခန္း (၁၁၂)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ EMDevS သင္တန္းအတြက္ ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း ၁၀၆)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း တုိ႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး EMBA အတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) တြင္လည္းေကာင္း၊ EMPA ႏွင့္ EMDevS သင္တန္းတုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) တြင္ လည္းေကာင္း ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ EMBA ဖုန္း- ၆၆၁၇၃၆၊ ၆၆၄၆၈၄၊ ၆၆၀၈၂၂၊ EMPA ဖုန္း- ၅၁၂၆၃၃၊ ၀၉၄၃၁၂၇၂၃၆၊ EMDevS ဖုန္း- ၅၁၀၂၁၃၊ ၅၃၆၄၃၆၊ ၅၂၆၆၁၃ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။


Leave a Reply