ဗီဒီယိုမ်ား download လုပ္ၿပီး offline ၾကည့္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Facebook စမ္းသပ္မည္

Facebook သည္ ဆိုက္မွ ဗီဒီယိုမ်ားအား download ျပဳလုပ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို online ေရာ offline ျဖင့္ပါ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Video

အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္မွစတင္ကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရိွ သံုးစြဲသူအဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုထံတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ၏ အီးေမးလ္ကို လက္ခံရရိွသည့္ TechCrunch blog site မွ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ပစ္မွတ္ထားရျခင္းမွာ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားရိွ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုသာ ၾကည့္႐ႈေနရသည္။

၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သံုးစြဲသူမ်ားက ဗီဒီယိုမ်ားကို Wi-Fi ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုေပၚမွ download ျပဳလုပ္ၿပီး cellular data ကုန္ဆံုးရန္မလိုဘဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Live ဗီဒီယိုမ်ားသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္သံုးစြဲသူမ်ားအၾကားတြင္ ေရပန္းစား လ်က္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ မင္နက္ဆိုတာ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ဒဲလက္စ္ပစ္ခတ္မႈအပါအဝင္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ျဖစ္လာသည္။

Facebook ကို သံုးစြဲသူဦးေရ ၁.၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရိွေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေဒသမ်ားရိွ သံုးစြဲသူမ်ားမွာ ဆိုးရြားသည့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳေနရသည္။ Facebook သည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အင္တာနက္ ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ Free Basics ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားရိွ သံုးစြဲသူမ်ားထံ ပစ္မွတ္ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္အားလံုး တန္းတူညီမွ် အသံုးျပဳခြင့္ ေပးရမည္ဟူေသာ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ အိႏၵိယက ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

ဗီဒီယို download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ရိွ၊ မရိွကိုမူ Facebook မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: CNET


Leave a Reply