အင္တာနက္္ မရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ Facebook မွ OpenCellular အမည္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း တစ္ခုထုတ္လုပ္

အင္တာနက္ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္မူမရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ Facebook မွ OpenCellular အမည္ရွိကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မူဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္မ်ိဳး အား ထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Cnet သတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

OpenCellular

Open Cellular ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၼဏီတို႔၏ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ၿပီး Open Cellular ၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေနေရာင္ျခည္အား စြမ္းအင္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ တတ္သိနားလည္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ Open Cellular အားအသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္မရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု မတ္ဇူကာဘတ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ လူဦးေရ ၄ ဘီလီယံခန္႔ရွိေနေၾကာင္း သိရၿပီး Open Cellular ဆက္သြယ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း အင္တာနက္ကြန္ယက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ အေကာင္းဆံုးစိန္ေခၚမူတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု မတ္ဇူကာဘတ္မွ ထပ္မံေရးသားထားသည္။

Open Cellular သည္ အျမင့္ ၁ ေပ ႏွင့္အထက္ ေနရာတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာႏွင့္ ၁၀ ကီလိုမီတာ ပတ္လည္တြင္ အေကာင္းဆံုး အင္တာနက္ကြန္ယက္ အျမန္ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‪Democracytoday

 


Leave a Reply