ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္ၾကားက်င္းပႏုိင္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ေျပာၾကား

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ (၂၃) ရက္မွ (၂၇) ရက္ၾကား က်င္းပႏုိင္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္သားအဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ရွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အဖြဲ႔၀င္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါညီလာခံကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမတုိင္မီက်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု ဇြန္ (၂၈) ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ PPST အဖြဲ႔တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ ေရးအတြက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက လည္း ျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆုိသည္။

အစုိးရသစ္ကဦးေဆာင္မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို မရရေအာင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး လုိက္ပါဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်န္ေနသူမ်ား ပါလာေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ရန္ဆုိသည္ကို အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔တုိ႔က လုိလားၾကသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံသို႔ ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ညီလာခံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းကာ လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းလ်က္ ရွိသည္။

အဆုိပါ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ ယခုဇူလုိင္လလယ္တြင္ အစိုးရ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မထုိးရေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စုံညီအစည္းအေ၀းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိင္ဂ်ာယန္ ေဒသတြင္ ယခု ဇူလုိင္လအတြင္း က်င္းပႏိုင္ေရး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

Eleven


Leave a Reply