ဥေရာပေဒသတစ္၀န္း ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို လူေပါင္း ၂၃,၀၀၀ ခန္႔ ေသေက်ေနရဟု ဆို

Coal-dust

ဥေရာပ သမဂၢ (အီးယူ) ေဒသတြင္း ရွိေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားမွ ထြက္ရွိေနေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို လူ႔အသက္ေပါင္း ၂၃,၀၀၀ ခန္႔ ဆံုးရံႈးေနရလ်က္ရွိသည္ဟု NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူ႔အဆုတ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္တတ္ေသာ အဆုိပါ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး က႑တြင္လည္း ယူရို ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ကုန္က်ေစလ်က္ ရွိသည္။

အီးယူအုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးၿမဲ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေလႏွင့္ ေနစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲအေလးထား လုပ္ေဆာင္လာေနလ်က္ရွိပင္ေသာ္ျငားလည္း ေဒသတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး မွတဆင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသးျခင္းမရွိေသးေပ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အီးယူေဒသအတြင္း ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယင္း၏ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏  ေလးပံုပံုတစ္ပံုခန္႔ကို ေက်ာက္မီး ေသြးမွတဆင့္ ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေပါင္း ၂၅၇ ခုကေန ထုတ္လႊတ္မႈေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၂,၉၀၀ ေလာက္ဟာ အရြယ္မတိုင္ခင္ ေသေက်ခဲ့ရ ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အလားတူ ေဒသတစ္၀န္း ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စက္ရံုေပါင္း ၂၈၀ ထိ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေလ့လာခ်က္ကို စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ the Health and Environment Alliance ၊ the WWF ၊ Climate Action Network Europe နဲ႔ Sandbag အဖြဲ႕မ်ားမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား စုေပါင္း ျပဳစုေလ့လာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)


Leave a Reply