ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူ

13512110_1037718762932587_3128286603803608992_n

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသားဦးေရ ၂၀၀ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၂၀၀၊ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ရမွတ္စုစုေပါင္း ၃၆၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံဘြဲ႕ (B.Agr.Sc) ၅ ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး (က) အဆင့္ရွိသူ၊ ကုိယ္လက္အဂၤါ ျပည့္စံုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ A4 စာရြက္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ိုက္ ျပဳလုပ္ကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)၊ အမွတ္စာရင္း (မူရင္း)၊ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ (မိတၱဴ)၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမ်ားကုိ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္မရရွိပါက တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းအတုိင္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ျဖင့္ အျခား တကၠသိုလ္မ်ားသို႔လည္း ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဖုန္း – ၀၆၇-၄၁၆၅၁၂၊ ၀၆၇-၄၁၆၅၁၃ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


Leave a Reply