ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ FATF အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အေရ းယူမႈအဖြဲ႔ (The Financial Action Task Force-FATF) က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမည္ပ်က္ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FATF အဖြဲ႔က ဇြန္ (၂၇) ရက္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ပါပူအာနယူးဂီနီတုိ႔ကုိ အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွား ေပးလုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အမည္ပ်က္ စာရင္းတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္လာမႈအပါအ၀င္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာသည္ဟု FATF က သံုးသပ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း FATF အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ FATF က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခု ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆိုင္ရာ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္မႈ ဥပေဒ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအား တားဆီးႏွိမ္နင္းျခင္းနည္း ဥပေဒမ်ား၊ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး FATF အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါဗဟုိအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ သတင္းဖလွယ္ျခင္း၊ စီစဥ္ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စီမံျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးေရးဥပေဒႏွင့္ အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေရး နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။    

eleven   

 

 


Leave a Reply