အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးညီလာခံသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တက္ေရာက္

13521994_10207361729421319_382944678011354225_n

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ Winterthur ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းပညာနွင့္ သက္ေမြးပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈနွင္‌့ ေလ့က်င့္ေရး ညီလာခံသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း Educational Information Department မွ သိရသည္။

ကမ႓ာတစ္ဝန္း နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈနွင္‌့ ေလ့က်င့္ေရးက႑အား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေလ့လာ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ မွ်ေဝႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ယင္းညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၈ ႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ဝ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္‌့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး လိုက္ပါ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း Vaud ျပည္နယ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပညာေရးက႑တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္‌့အျပင္ ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လုပ္ငန္းခြင္အေျချပဳ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply