ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္

လက္ရွိ ေရးဆြဲထားေသာ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအစား ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာ ႏႈန္းထားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ စံခ်ိန္မီသည့္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဒီဥပေဒၿပီးရင္ေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုထက္ ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ အခြန္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေဝဖန္လ်က္ရွိၿပီး ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ထားမႈမွာ ျပည္သူမ်ား မေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏႈန္းထား တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply