ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားရဲ႕(နာယက) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ က်ိဳင္းတံုခရုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ (နာယက)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ (နာယက) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္သည္ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ က်ိဳင္းတံုခရုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရက္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိပ္ ေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Kobosan


Leave a Reply