ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ကင္းေ၀းေရး အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပး

အကယ္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား UTIS မၾကာခဏ ခံစားေနရသူျဖစ္ပါက Cranberry ဟုေခၚေသာ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံေပးထားသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးျခင္းမွာ အာဟာရဆိုင္ရာ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

Cranberry

တစ္ေန႔လွ်င္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ယင္းေရာဂါ၏ ေရွ႕ေျပးအေျခအေနမ်ားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေရာဂါဒဏ္ကိုေလ်ာ့ပါးေစကာ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳမႈပမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ ယင္းေရာဂါကို ႏွိမ္နင္းမႈ အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ၿပီးေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ပဋိဇီ၀မေဆး မတိုးေတာ့ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္မွ ကူးစက္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေဒါက္တာဂူပတာကေျပာၾကားသည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပး လကၡဏာမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေဒါက္တာဂူပတာက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘယ္ရီသီးမ်ားစားေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးအသံုးျပဳေနရမႈ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစ ႏိုင္ၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အရည္အေသြး သိသိသာသာ တိုးတက္လာေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈအတြင္း အားလံုးက်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ပ်မ္းမွ်အသက္(၄၀)အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္တိုက္ကာ တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီးမပါေသာ ပံုစံတူေဖ်ာ္ရည္ တိုက္ေကြၽး၍ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ အျခားအမ်ိဳး သမီးမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုနည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈကို Clinical Mutrition ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အာဟာရဆိုုင္ရာ ကုသနည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ကို ယံုၾကည္စြာ ေသာက္သံုးႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ Ref: TOI


Leave a Reply