တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ မိတ္ဆက္စာအုပ္ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိမည္

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ရန္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ လိပ္စာမ်ား ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္စာအုပ္မ်ားကို ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား အားေပးျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႔ (Myanmar Center to Empo-wer Regional Parliaments- MCERP)က အခမဲ့ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ထိေတြ႔ဆက္ဆံရ သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ေဝ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MCERP  အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ရဲဝင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါမိတ္ဆက္စာအုပ္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္လိပ္စာမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ အေရအတြက္၊ အမည္ႏွင့္ ရာထူးမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းထား မည္ဟု MCERP ထံမွ သိရသည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္စာအုပ္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ က်န္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ထုတ္ေဝရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္ သူမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ရဲဝင္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိၾက သည္။

‘‘သူတုိ႔ (ျပည္သူေတြ) မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာခ်င္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြ လည္းရွိမယ္၊ မသက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူလူထုက တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့သူေတြဆုိ ေတာ့ ျပည္သူေတြတင္ျပတဲ့ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးရမွာပါ။ဒီလိုလုပ္ေပးတာကို ႀကိဳဆုိပါတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ က ေျပာသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply