တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည့္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္

ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္မည့္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာ သင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

New Picture

အဆုိပါပညာသင္ဆုအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႔ (MILI) တုိ႔က ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုတြင္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းဝင္ေၾကးႏွင့္ အျခားေပးသြင္းရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ Eden Group ကလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားမႈတြင္ လိုအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္း လစဥ္အတုိးမဲ့အရစ္က်ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) မွ စီစဥ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွာရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF)၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ (MAB) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (MILI) ႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရယူႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ အမွတ္ (၁၇)၊ သာယာေအးလမ္း၊ ၃ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply