တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္မည္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို Regent Consultancy Services Co., Ltd မွ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

New Picture (1)

အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေက်ာင္းႏွင့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားပံုမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ (၁၆) ရက္၊ ညေန ၃ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ Study Group International Study Center မွ အေမရိကန္ရွိ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ အထိရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ (၁၇) ရက္၊ ညေန ၃ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ INTO Study Center ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ (၁၈) ရက္၊ ညေန ၃ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ပညာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို Regent Consultancy Services Co., Ltd ၌ အသီးသီး အခမဲ့ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ Regent Consultancy Services Co., Ltd, အမွတ္ (R-2)၊ ေအာင္ေျမသာစည္ အိမ္ရာ ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ (၂) လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉ – ၅၀ ၁၉၈၇၀၊ ၀၉ – ၇၈၅၀ ၁၉၈၇၀၊ ၀၉ ၇၃၂၀ ၅၃၃၃ သို႔ဆက္သြယ္၍ အခမဲ့ ေလွ်ာက္ထား ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply