မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းအဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းေ၀းကို ဇြန္လ (၉) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒မွ တုိင္းအတြင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္/ခရိုင္/တိုင္းပါတီ မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဗဟိုပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး၏ မွာၾကားခ်က္ျဖစ္ေသာ ပါတီပံုရိပ္ ေပၚလြင္ ထင္ရွား ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သူ၊ ပါတီအတြက္ ေန႔ညမေရြး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူ၊ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကို လူမွန္ေနရာမွန္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားသူ၊ အမွန္တကယ္ ပါတီအက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္သူ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေပၚ လူႀကီးမ်ား၏ အရႈံးေၾကြး တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အေၾကြးကို ေျပေၾကေအာင္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီအေန ျဖင့္ တိုင္းျပည္/လူမ်ဳိး/ဘာသာ/သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းက ရပ္တည္ၾကပါ ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စီမံခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးမွ စည္းကမ္း ရွိၿပီး သိကၡာရွိေသာပါတီ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အလႊာမ်ဳိးစံု၊ လူတန္းစားအသီးသီး ပါေစလိုေၾကာင္း၊ ပါတီမိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ ပါတီေကဒါေဟာင္းမ်ား ေမြးျမဴၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ၾကြေရာက္လာေသာ တိုင္းအဆင့္ျပန္္လည္ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကပါရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး တုိင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား၊ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ မပါ၀င္ သင့္သူမ်ား မပါ၀င္ေစရန္ လူမွန္ေနရာမွန္ရေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ခရိုင္အလုိက္ပါတီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေတြ႔ရွိရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ရွိသည္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဥကၠ႒တို႔မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply