ကြမ္းယာေရာင္းသူမွစ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားအထိပါ၀င္သည့္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္စုေပါင္း၍ မေကြးဂ်ာနယ္ စတင္ထုတ္ေဝ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းထုတ္ေဝေသာ မေကြးဂ်ာနယ္ကို
ဇြန္လ ၁၀ရက္တြင္စတင္ျဖန္႔ေဝလိုက္ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားက
ေျပာၾကားလိုက္သည္။
မေကြးဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာဦးစာေပးၿပီး ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ၊ျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ၾကံုေတြ႔ေနရေသာ အက်ပ္အတည္း၊အစိုးရသစ္ရင္ဆိုင္ၾကံုေတြ႔ႏိုင္ေသာျပႆနာစသည္မ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပေၾကာင္း
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွေျပာသည္။
”က်ေနာ္တို႔ အဓိကအေနနဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာပါတယ္။ လြတ္လပ္ရမယ္၊မွ်တရမယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႔မႈကင္းရမယ္ဆိုတာ မူပါ
ျပည္သူအတြက္အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရပ္တည္ထားပါတယ္”ဟုတာဝန္ခံအယ္ဒီတာမွေျဖၾကားသည္။
ဂ်ာနယ္မူဝါဒအရကိုက္ညီေသာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္မည္
ျဖစ္ၿပီး သတင္းခိုင္မႈ ႏွစ္ဘက္အသံမပါပါက အသံုးမျပဳေၾကာင္း႐ွင္းျပသည္။
႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္တြင္လည္း လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္မရိွ ၊ေရာင္းခ်လိုပါက၊၆လျပည့္စာ႐င္း႐ွင္းခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာေရာင္းခ်ခြင့္ရိွသည္ဟုေျပာသည္။
တစ္လလွင္သံုးႀကိမ္ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ၿပီး၁၀ရက္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျဖစ္သည္။
႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစား ကြမ္းယာေရာင္းသူမွစ
လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား၊အသင္းအဖြဲ႔မ်ားစသျဖင့္ပါဝင္သည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းၿပီး
အဖြဲ႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ က႑ခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္လြင္က ႐ွင္းျပခဲ့ပါသည္။
မေကြးဂ်ာနယ္ကို အစု႐ွင္၄၀ဦးျဖင့္ တစ္စုလွ်င္ ၅၀၀၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး
အစုေပါင္း၂၅၀သာေရာင္းခ်ထားေၾကာင္းသိရသည္။
အဖြဲ႔ကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၊ရွယ္ယာ႐ွင္အဖြဲ႔ႏွင့္သတင္းပိုင္းဟူ၍ခြဲျခားထားသည္။


Leave a Reply