ႏုိင္ငံျခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး တ႐ုတ္ကို အေမရိကန္ တိုက္တြန္း

13346123_1716750098565491_5233017665179618871_o

ေပက်င္း ဇြန္ ၇

ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ အဂၤါေန႔တြင္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းအရာရွိ တစ္ဦးက တ႐ုတ္ကိုထပ္မံ၍ တိုက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို အဓိကထား၍ အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပင္လယ္ရပ္ျခား နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈကိုလည္း အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ မႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးထား ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အျခားလံုၿခံဳေရးဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ပိုမိုအခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အုပ္စုဘက္မွ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

(႐ိုက္တာ)


Leave a Reply