ျမန္မာႏုိင္ငံေရး သတင္းအခ်က္အလက္ မ႑ိဳင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပမည္

ျပည္သူလူထုႏွင့္အားလုံးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ လို အပ္လ်က္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထိေရာက္အက်ဳိးရွိ စြာျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး သတင္းအခ်က္ အလက္ မ႑ိဳင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယခုလ (၁၁) ရက္ ၌ အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဝက္ဘ္ဆိုက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာထားကာ ရပ္တည္ ခ်က္မွန္ကန္၍ ဘက္မလိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ အခန္းက႑ကုိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ႑ိဳင္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာေစေရးဟူေသာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္အတူ အေထာက္အထားခိုင္လုံ မွန္ကန္သည့္မူဝါဒေရးရာေဖာ္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးေဝျခင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ယခုလလယ္ခန႔္တြင္ စတင္လႊင့္တင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြက္ အေထြေထြဒီဇိုင္းဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေျမာက္၍ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တည္ေဆာက္ျခင္း ပထမ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရး သတင္းအခ်က္ အလက္မ႑ိဳင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Union Daily


Leave a Reply