ျမန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တိုက္နယ္မ်ားရွိ ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ဇြန္လ (၃) ရက္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပ ခ့ဲရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ မ်ားအျဖစ္ ဖ်ာပုံခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္႔ဥမၼာျမႏွင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚယဥ္ျမတ္သူတို႔က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔မတိုက္နယ္၊ ကေနာင္တိုက္နယ္၊ အင္ပင္ တိုက္နယ္၊ သေျပကုန္း တိုက္နယ္ႏွင့္ တာခြထန္းတိုက္နယ္မ်ားရွိ ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚယဥ္ျမတ္သူက အမ်ိဳးသမီးမ်ား က႑စုံအလိုက္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး စြမ္းရည္ ျပည့္ဝေစေရး၊ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတင္းအဓမၼေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား အေပၚ ကာကြယ္တားဆီးမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္ အေရး စသည္တို႔ကိုအျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚနန္႔ဥမၼာျမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားစီးပြားေရး အခြင့္အေရးေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကို လစဥ္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ ေဒၚယဥ္ျမတ္သူ က ေျပာသည္။

ေန၀င္းေဇာ္ (ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply