ျမန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုက္နယ္ အလိုက္ အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီဝင္ အင္ အားမ်ားတိုးပြားေရးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ပါတီဝင္မ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကုိ ကူညီေပးႏိုင္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအလုိက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား လစဥ္ ျပဳလုပ္၍ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ား ကအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

အဓိကထားေဆြးေႏြးခ်က္မွာ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းပညာ ေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီတြင္းလူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္သူမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားၾက ေရးတို႔ကိုေဆြးေႏြးသည္။

ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ႏွင့္ဦးေနဝင္းေဇာ္ တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး သေျပကုန္းတိုက္နယ္ တာခြထန္း တိုက္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မတိုက္နယ္မ်ားမွ အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ပါဝင္ေဆြး ေႏြးၾကသည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply