ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္ကိုထိခိုက္ေအာင္မမွန္မကန္ေျပာဆိုေရးသားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ဂ်ာနယ္မ်ားအားဥပေဒႏွင္႕အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္မည္

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အဖြဲ႕ အလြဲသံုးသည့္ကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါသတင္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ရန္ပံုေငြ ထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝ ေက်ာ္အား ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားမွ အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ အလြဲသံုးစားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ အႏုပညာဦးစီးဌာနအတြက္ဟုဆိုကာ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းထုတ္ေပးလိုက္ရေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ ၏အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သို႕တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကို ၂၈-၅-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွ ျဖစ္စဥ္ အား ေသခ်ာစြာစိစစ္မႈမရွိဘဲ မဟုတ္မမွန္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄င္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အေထာက္အထားခိုင္လံုတိက် ေသခ်ာေရရာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းစိန္အား အသေရဖ်က္လိုျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုျခင္း၊ ျပည္သူလူထုထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုသို႕မမွန္မကန္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသူ ဦးသိန္းစိန္အား ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္က်ဆင္းေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ယံုသာမက ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီအား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဦးသိန္းစိန္အား ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္က်ဆင္း ေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္ ထိခိုက္ေအာင္ မမွန္မကန္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ထပ္မံ၍မမွန္မကန္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မက္ဆင္ ဂ်ာ ဂ်ာနယ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံု တိက်မႈမရွိဘဲ မဟုတ္မမွန္ေရးသားတိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ဦးႏွင့္ေနာက္ကြယ္မွ အစီအစဥ္ရွိရွိ ႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ မ်ားအားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Union daily


Leave a Reply