ျပည္သူအေရးအေလးထားမည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ


ျပည္သူအေရးအေလးထားမည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ

အေရးၾကံဳတိုင္း-ခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ

ရိုင္းပင္းကူမည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

သူ႕က်ြန္မခံ-ဇာတိမာန္

တြန္းလွန္ေနမည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

စည္းကမ္းလည္းရွိ-တာဝန္သိ

အားမာန္ျပည့္သည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

ျပည္သူအေရး-ဦးစားေပး

အေလးထားသည္-ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

အေရးသံုးပါး-ဦးထိပ္ထားလ ်ွက္

စိတ္ထားျမင့္ျမတ္-အနာဂတ္တြက္

မျပတ္တာဝန္-ျမဲေက ် ပြန္မည္

တို႕–ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)

 


Leave a Reply