ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္မႈ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပးပို႔ခ်က္အတိုင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

13081804_1136480829709399_320826700_n

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ ခ်က္အတိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္က ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ကန္႔ ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ပၪၥမႏွစ္မ်ားတြင္ မက်င္းပ ရဘဲ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ စတုတၳ ႏွစ္မ်ားတြင္သာ က်င္းပရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္ လပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းပထမႏွစ္အတြင္း လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က အေၾကာင္းၾကား လွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ႏွစ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္ မ်ားးတြင္ အေၾကာင္းၾကားပါက ေျခာက္လအတြင္း၌လည္း ေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရ မည္ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ရာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ပထမႏွစ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားသည္ အ သြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမ်ား ျဖစ္၍ ယင္းႏွစ္မ်ားတြင္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း မျပဳရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္မ်ားအတြင္းသာ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထိုသို႔ေပးပို႔လာမႈအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္း ပထမႏွစ္အ တြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အ ေၾကာင္းၾကားလွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို တစ္ႏွစ္အတြင္း လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္း ၾကားပါက ေျခာက္လအတြင္း လည္းေကာင္း ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေမလ ၁၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အ တည္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေပး ပို႔ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား စတုတၳ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးခင္ ေမာင္လတ္ တစ္ဦးတည္းသာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသူရွိသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ဥပ ေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳထား သည့္အတိုင္း ဆက္လက္အတည္ ျပဳရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အဆံုးအ ျဖတ္ရယူၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထား ကြဲလဲြမႈမရွိဘဲ အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ ယူႏိုင္ကာ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ သမၼတထံ ေပး ပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply