ေအာင္ေျမသာစံျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ကြက္ပါတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

KoHtay2

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္ပါတီမ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔က သီရီမာလာ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ အိုးဘိုေရႊက်င္ရပ္ကြက္၊ မင္းတဲအီကင္းရပ္ကြက္၊ ပုလဲေငြေရာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာ ေဇယ်ာဘုံရပ္ကြက္ႏွင့္  ဘုန္းေတာ္တိုး ရပ္ကြက္မ်ား၌ အသီးသီး ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္ပါတီမ်ား ကြင္းဆင္းျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ ဘုန္းေတာ္တိုးရပ္ကြက္အတြင္းရွိ “လူငယ့္ေရွ႕ေဆာင္” ဘုံဆြမ္းေလာင္းအဖဲြ႔သို႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖဲြ႔မွ ဘုံဆြမ္းေလာင္းလွဴရန္အတြက္ အလွဴေငြ (၃၀၀၀၀ိ /-) ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Ko Htay


Leave a Reply