ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ဆိုင္းငံ့

c087940b13c0

ဓာတ္ပုံ- ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်ာမနီေလေၾကာင္းလိုင္း Lufthansa က ဗင္နီဇဲြလား စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ကစ၍ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ယာယီဆိုင္းငံ့သြားမည္ဟု ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ရရွိေသာ ျပည္တြင္း ေငြမ်ားကို ေဒၚလာသို႔ေျပာင္းရန္ႏွင့္ ျပည္ပျပန္ပို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Lufthansa ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ေရနံလုပ္ငန္း၏ ေရနံေစ်းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေနသည္။ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ား အလြန္အမင္း ျပတ္လပ္မႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ ကာရာကတ္စ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕ၾကား Lufthansa ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္မွစ၍ ယာယီဆိုင္းင့ံသြားမည္ဟု ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

ဗင္နီဇဲြလားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ပထမသံုးလပတ္တို႔ တြင္ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု Lufthansa ကုမၸဏီက ေျပာသည္။ မၾကာမီ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ေျပးဆဲြရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟုလည္း ယင္းကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ တင္းက်ပ္ေသာ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သမၼတေဟာင္း ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္လက္ထက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က ကန္႔သတ္မႈမ်ား ထပ္တိုးထားရွိ၍ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္။ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ ေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ိဳ႕သည္ ေလယာဥ္စီးခကို ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ခိုင္းေနသည္။

ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရက ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ ႏုိင္ငံျခား ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳေနရသည္ဟု ေျပာ၍ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ခုခံေျပာဆိုထားသည္။

—Ref: BBC


Leave a Reply