တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဝန္ထမ္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္အဆိုျပဳထား

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္႐ံုးမ်ားအဆင့္အထိ ဝန္ထမ္း (၁,၁၃၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီး႐ံုးႏွင့္ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု၏႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလာရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအျဖစ္ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စာေပ၊ စကားယဥ္ေက်းမႈေတြ ထုတ္ေဖာ္သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘာသာ သာသနာကို မထိခိုက္ဘူးဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ အခု ဝန္ႀကီးဌာနက ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးမယ္လို႔ တိုင္းရင္းသား ေတြကို အသိေပးပါတယ္’’ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုေအာက္တြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည့္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ၅၁၅ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ဖြဲ႕စည္းလွ်င္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁,၁၃၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြန္ရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရး ကိစၥမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ဥပေဒ’ကို ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္၌အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မရွိခဲ့ ဘဲ  ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရလက္ ထက္မွသာ  တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕ စည္းစဥ္က တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနဟု အမည္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဟု အမည္ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

7 Day Daily


Leave a Reply