ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရာက္ဒုကၡသည္မ်ား ဂ်ာမန္ဘာသာသင္ယူရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းမည္

Thomas De Maziere

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္ အကုိင္ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီလူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ဝင္ဆ့ံႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီအစုိးရက ၎တုိ႔အား ဂ်ာမန္ဘာသာစကား သင္ယူႏုိင္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ာမန္အစုိးရအဖြဲ႔က အဆုိပါဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေမလ (၂၅) ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းကုိ ပါလီမန္သုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လအေစာပုိင္းတြင္ ပါလီမန္က အတည္ျပ ဳျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အဆုိပါဥပေဒသည္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေရးအတြက္ပါ ပုိမုိအဆင္ေျပ ေစႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး Thomas de Mazière က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ဂ်ာမန္ဘာသာသင္ယူရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္း ေလ့လာ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ဂ်ာမန္ဘာသာသင္ယူျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား အခက္အခဲမရွိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ တစ္သန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာ မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕ဂ်ာမန္ျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

ယခုျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အဆုိပါစုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

The Mirror Daily


Leave a Reply