ေရစႀကိဳျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္/ေက်းျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႔အေနျဖင့္ရပ္/ ေက်းအုပ္စု (၈၉) အုပ္စုအား ရပ္/ ေက်းပါတီ အစည္းအေဝး ႏွင့္ အမာခံေကဒါမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရး တာဝန္ခံအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕ခြဲ၍ ပါတီ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းလ်က္ရွိသည္။

အဖြဲ႕(၁)တြင္ ေဒၚစန္းစန္းရီ (ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္)အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသံမဏိထြန္း၊ ဦးေအာင္ေဌး၊ ဦးေနမ်ဳိးဝင္းႏွင့္ ေဒၚဝင္းဝင္းသန္႔၊ အဖြဲ႕(၂)တြင္ ဦးသိန္းလြင္(ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းႏုိင္၊ ဦးဝင္းႏုိင္ဦး၊ဦးထြန္းထြန္း၊ ဦးထြန္း ကိုကုိ၊အဖြဲ႕(၃)တြင္ ဦးခ်မ္းမင္း(ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္)အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဦးေက်ာ္သူရ၊ ဦးမင္း သန္းထက္၊ ဦးေစာဝင္း၊ ဦးေငြဝင္း (စည္းမွဴး)တုိ႔သည္ ဧၿပီ ၂၆ရက္ မွစတင္ကြင္းဆင္း၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ားကို အေျခခံကာ ရပ္/ေက်းပါတီအဖြဲ႕ မ်ား(အမာခံေကဒါမ်ား)ကုိ ျပည္သူ မ်ားလက္ခံယုံၾကည္၍ ဦးေဆာင္ ႏုိင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရရွိေအာင္ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ (၆၁)ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ရပ္/ေက်းပါတီအဖြဲ႕ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ရပ္/ ေက်းအုပ္စု ၈၉အုပ္စုရွိရာ ၈၇အုပ္စု ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္း၊ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း က်န္ရပ္/ ေက်းအုပ္စုအားလုံးျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။

သိန္းလြင္


Leave a Reply