သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ Programming Contest ျပဳလုပ္မည္

13254449_10207077985167890_4755819806930902290_n

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ Practice ACM-ICPC Programming Contest (UIT-Myanmar) ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေမလ ၂၂ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ Room 511 ႏွင့္ Room 512 တို႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ University Contest ၿပိဳင္ပြဲ၊ National Contest ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ Asia Regional Contest: Asia Yangon ၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ University Contest ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ National Contest ၿပိဳင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ Asia Regional Contest: Asia Yangon ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

University Contest အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ အစမ္းေျဖဆုိမႈကို ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၉ ဖြဲ႕ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ University Contest အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply