ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရန္လႊတ္ေတာ္ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ က်င္းပေပးမည္ဟု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ေျပာ

လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔လာပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr.Andrew Patrick ႏွင့္အဖဲြ႔အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးလွသိန္းက ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဦးလွသိန္းက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြအဆင့္ဆင့္ကို အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔လာပါက က်င္းပ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပရာတြင္ လက္ရွိမဲဆႏၵရွင္စာရင္းအား Update ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေနရာ အမ်ားစုရထားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကိုးေနရာရွိ ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ခုနစ္ေနရာႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ႏွစ္ေနရာတို႔ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လစ္လပ္ေနရာမ်ားသည္ အစိုးရအဖဲြ႔ ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်င္းပဆဲလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း က်င္းပေပးရမည့္ လႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ပထမႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြကို တစ္ႏွစ္အတြင္းလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္မ်ား တြင္ အေၾကာင္းၾကားပါက ေျခာက္လအတြင္းလည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရမည္ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply