ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲ က်င္းပမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲကို ဇြန္လ (၁၉) ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၲေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရး အတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Network Associated Examination (NA) စာေမးပြဲသည္ Professional နယ္ပယ္သုိ႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစာေမးပြဲ ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္္လ ၁၆ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေသး စိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဖုန္း-၀၁- ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply