ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအစစ္

ေရြးခ်ယ္ခံတို႔သည္ ယုံၾကည္ထုိက္သူျဖစ္ေအာင္႐ိုးသားရပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံတို႔သည္ အားကိုးထိုက္ သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံတို႔သည္ ေလးစား ထုိက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ အင္အားသုံးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံး၍ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု သီအိုရီ ကဆိုပါသည္။

အႏိုင္ရပါတီအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျဖစ္ရပါမည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္မ်ဳိးလည္း မည္ပါသည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူကိုေလးစားသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေယဘုယ်သေဘာမွာ လုံျခံဳမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနမႈေျပလည္မႈကို ရယူလို ၾကသည္။ ၎အခ်က္ကို ပထမဦးစားေပး ေျဖရွင္းသင့္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဟူသည္ စြမ္းရည္ထူး ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သင့္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသင့္သည္။ ပညာအေျချပဳလူေတာ္လူေကာင္းမ်ား၊ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္သူမ်ား၊ ရလဒ္ ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ရမည္။ ေစတနာေကာင္းေသာ္လည္း စြမ္းရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္မည္မဟုတ္ေခ်။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ စံႏႈန္းျပည့္ဝသူမ်ားသာ ေကာင္းက်ဳိးဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးကို ေကာင္းစြာ ေစငုႏိုင္ေသာ ေတာင့္တင္းသည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔ (Think Tank) ထားရွိရန္လည္းလိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ”ဒီမိုကေရစီတိုင္း ဒီမိုကေရစီတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္စားလာတဲ့ အခါမို႔ ေရာေယာင္ၿပီး သံဖမ္းေျပာၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလဲ။ လူလူခ်င္း၊ လူတန္းစားအခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အစရွိသည္အားျဖင့္ အခြင့္အေရး တန္းတူက်ပ္ျပည့္ မရွိသမွ်ကာလပတ္လုံး ဒီမိုကေရစီက်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ မဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ့္ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားအရ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ ျပည္သူေတြက တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အစိုးရျဖစ္႐ုံနဲ႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ အဲဒီအစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ငင္း စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းကို အခြင့္အေရးတန္းတူရႏိုင္တဲ့အေျခအထိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွ တကယ့္ဒီမိုကေရစီအထိ တက္လွမ္းႏိုင္မယ္” ဟု မိန္႔ၾကားဖူးသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မွာၾကားျမြက္ၾကားသြားသည့္အတုိင္း အားလုံးအခြင့္အေရး တန္းတူက်ပ္ျပည့္ တင္းျပည့္ရရွိရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတို႔ အတူလက္တြဲ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရအစစ္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအစစ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူအစစ္၊ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈအစစ္ကို ကြၽႏု္ပ္ျမင္ေတြ႔ရရွိခံစား ႏွလုံးသားမ်ားလွပ၊ ဘဝမ်ားလွပလာလိမ့္မည္ဟု မမွိတ္မသုန္ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply