လက္ေပၚတြင္ screen တစ္ခုေဖာ္ျပေပးမည့္ စမတ္နာရီအတြက္ Samsung မူပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား

Screen_Shot_2016-05-13_at_5.02.20_PM.0.0

ဝတ္ဆင္သူ၏ လက္သို႔မဟုတ္ လက္ဖ်ံတြင္ virtual user interface မ်ား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္ စမတ္နာရီနည္းပညာအတြက္ မူပိုင္ခြင့္တစ္ခုကို Samsung က ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူပိုင္ခြင့္တြင္ နံရံတစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ ေဘးပတ္လည္ဝန္းရံထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပံုရိပ္မ်ား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ VR ႏွင့္ AR headset မ်ားကဲ့သို႔ ဦးေခါင္းတြင္ဝတ္ဆင္ရသည့္ display မ်ား၌ အသံုးျပဳထားေသာ နည္းပညာအတိုင္း ျပသထားသည္။

ထို႔အျပင္ မူပိုင္ခြင့္တြင္ျပသထားေသာ ပံုၾကမ္းမ်ားအရ စမတ္နာရီတစ္ခုသည္ dial pad အျပင္ notification မ်ား၊ menu option မ်ားကို ျပသႏိုင္သည့္အျပင္ ဝတ္ဆင္သူကလည္း စမတ္နာရီျပင္ပရိွ interface မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။

ယခုေဖာ္ျပခ်က္သည္ မူပိုင္ခြင့္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Samsung အေနျဖင့္ အဆိုပါနည္းပညာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ မေသခ်ာေပ။

Ref: TheVerge


Leave a Reply