တပ္မေတာ္သည္

1517626_1731121963838619_8734932157841185169_n

ယေန႔တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးထဲတြင္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အတိုက္အခံမဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီသည္မ်ားကို ေျပာဆိုၾက သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပသြားမည္ဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားေရး အသိကိုလက္ကိုင္ထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာအရ လြတ္လပ္စြာသေဘာကြဲလြဲ ခြင့္ကို လက္ခံသည္။ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ညီရန္အတြက္လည္း အစဥ္တစိုက္ တိုက္တြန္းေနသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မရွိမျဖစ္ အၿမဲတမ္းရွိေနရမည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္၍ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည္။

တုိင္းျပည္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိလာေအာင္၊ ျပည္သူအမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈရွိလာေအာင္ တာ၀န္အရ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တည္ဆဲဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား၊ အႀကိမ္းဖက္လုယက္သူမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္း တာ၀န္အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္စၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က ေရွးယခင္အခ်ိန္အခါတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုတို႔၏ဘ၀ လံုၿခံဳမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾက ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုွႏွစ္ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply