ျပည္တြင္းမီဒီယာအားလံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အထူးျပဳ ဝိေသသ စကားျဖင့္ ရည္ညႊန္းရန္ ကေမာၻဒီးယား အစိုးရ ညႊန္ၾကား

_89680444_900779b0-9946-4047-b64e-046c384c5add

ျပည္တြင္း မီဒီယာအားလံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးျပဳ ဝိေသသ စကားရပ္ တစ္ခုျဖင့္ သံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပရမည္ဟု ကေမာၻဒီးယား အစိုးရက အမိန္႔ေပး လုိက္သည္။

ဟြန္ဆန္းကို ရည္စူးသည့္ အခါတိုင္း ေလာ့ဒ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီးဆိုေသာ ေဝါဟာရကို တြဲဖက္သံုးစြဲရမည္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သံုးနာရီ ဝန္းက်င္မွ် ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ မီဒီယာအားလံုး အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ ခံခဲ့ရသည္။

ဩဂုတ္မွစကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါ သတ္မွတ္ရာထူးအမည္အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္၊ အျခားေသာ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားအတြက္ ရာထူးမ်ားကိုပါ မီဒီယာမ်ား မည္သို႔မည္ပံု ေခၚေဝၚရမည္ကို လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူျခင္း ခံရမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးထားေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံု အေရးယူမည္ ဆိုသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေခ်။

ဟြန္ဆန္း၏ သတ္မွတ္ရာထူးသစ္ကို ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ားအားလံုး တစ္ေျပးညီ လုိက္နာ သံုးစြဲရမည္ဟု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လမ္းညႊန္ထားသည္။ ထုိ႔အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္ကို ညႊန္းဆိုသည့္အခါ ေကာင္းျခင္းျပည့္စံုသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရွင္ ဘြန္ရာနီ ဟြန္ဆန္းဆိုေသာ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးႏွင့္ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: BBC


Leave a Reply