ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳၚ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၏ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ ကယားျပည္နယ္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း လမ္းၫႊန္ခဲ့မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးလူရယ္ဘိုးလူ ဦးေဆာင္၍ ျပည္နယ္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႔နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႔နယ္၊ ႐ွားေတာၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ယခုလ (၅)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၉)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပည္နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ပါတီေကဒါ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေမလကုန္တြင္ ရပ္/ေက်းအဆင့္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ထားႏိုင္ေရး၊ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ခ႐ိုင္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဗဟိုညီလာခံအဆင့္ဆင့္တို႔ျဖင့္ ပါတီကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္၍ ယခု ရပ္/ေက်းအဆင့္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ထားၾကရန္ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၾက မည့္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ကုန္က်မႈကိုတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ပါတီမွ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အလားတူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ယခုလ(၆)ရက္ေန႔က ေဘာလခဲ ၿမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္၍ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ပါတီ႐ံုး တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ ရပ္/ေက်းပါတီေကဒါေရြးခ်ယ္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကယားေလး(လြိဳင္ေကာ္)


Leave a Reply