ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ အသက္ခႏၶာေပးလွဴသူမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံ (၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္း၍ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟုဆုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၈-၄၉ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ အာဏာရဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္း အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကြဲၾကၿပီး အာဏာလု၊ လက္နက္စုၾကသျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးလုနီး ၁၉၅၈-၅၉ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဖက္ဒရယ္မူလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲလုဆဲဆဲ ၁၉၆၂ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္ဆူပူမႈျဖင့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္လႊမ္းမိုးလာကာ ျပည္ပအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ေရတပ္စစ္သေဘၤာငါးစင္း ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ ၿပိဳကြဲၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးလုဆဲဆဲ ၁၉၈၈ တြင္တစ္ႀကိမ္ စေသာ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္တုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ား ထပ္မံမၾကံဳရေလေအာင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း၌ ပါဝင္တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳ၊ တုိက္တြန္း၊ တားျမစ္ခြင့္ရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
အမွန္စင္စစ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ ဒီမုိကေရစီပုံစံအရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပုံသုံးပုံကုိ အေရအတြက္ (မဲဆႏၵ) အရ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါ။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံတြင္က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေထာက္ျပလာလွ်င္ က်န္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးကို အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ရွိသူမ်ားအားလုံး သို႔မဟုတ္ ေလးပုံသုံးပုံ၏ ထက္ဝက္နီးပါးက ေထာက္ခံလာပါက ႏုိင္ငံ၌ မျဖစ္တန္သည္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ရႈရန္ http://uniondaily.net/News/DetailView_EditorView.aspx?id=48520&path=EditorView.asp


Leave a Reply