၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ ေမေဒးေန႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ ကေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာ

 

လုပ္သားထုအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-
ယေန႔ ေမေဒးေန႔ဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ အလုပ္သမားထုႀကီးအား အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း လုပ္သားထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေမေဒးေန႔ကို အခုလိုက်င္းပၾကတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ ၁၈၈၉ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိခဲ့၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ခုနစ္ဖြဲ႕လည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာၿပီး အလုပ္သမားေရးကိစၥမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာတဲ့အေပၚ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အၾကံျပဳလမ္းၫႊန္မႈေပးရပါလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္စြာ အတူတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈကို အဓိကထားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလို ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီလိုစိတ္လည္း ရွိရပါမယ္။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအျပင္ အလုပ္သမားထု ဘဝလံုျခံဳခိုင္မာေစေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးကိစၥမ်ားလည္း စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါ တယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္သဏၭာန္သည္ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ ကာလ အတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သံုးဦး၊ သံုးဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ က်န္းမာၿပီး လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္မည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲကမွ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈအရွိဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူမႈဖူလံုေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး အလုပ္သမားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေအာင္ ယခင္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သလို ေနာင္လည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား တရားမွ်တစြာ အလုပ္လုပ္ ခြင့္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားစက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အစဥ္အားေပးပံ့ပိုးသြားလ်က္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးျမႇင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ရွိလာေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းသစ္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ စက္မႈလက္မႈနည္း ပညာမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ မိမိတို႔တြင္ရွိေနသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အလုပ္သမားထုႀကီးအပါအဝင္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အလုပ္သမားထုႀကီးတစ္ခုလံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾက ပါေ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္
ဥကၠ႒
13095750_512792718845790_1047311675516024138_n ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ


Leave a Reply