မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

91688436-29042016

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၏ ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေနပိုင္းအထိ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္က လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ တာဝန္ခံေဒၚျမင့္ျမင့္ဦးက ပါတီဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကိုဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝလုံျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈ စီးပြားဘဝပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမင့္မား တိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္႐ံုးေရး က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေရးကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ထိေဆာင္ရြက္ရန္ အစရွိသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ ငါးခုျဖင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုးရပ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply