ႏွစ္သစ္တြင္ တက္ၾကြရႊင္လန္းေသာ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သား တည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ မွာၾကား

UUUUUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZ

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အပါအ၀င္  ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္မွ မွာၾကားရာတြင္ ပါတီ၀င္ထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္  ျပည္သူႏွင့္တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္၊ ျပည္သူ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္၊ မိမိပါတီ၏ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ –

(၁) တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

(၂) ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(၃) ဒီမိုကေရစီစနစ္ အရွည္သျဖင့္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရး

(၄) ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္ေရး

စသည္တို႔ကို ႏွစ္သစ္တြင္ တက္ၾကြရႊင္လန္းေသာ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။


Leave a Reply