ဗီဒီယို တိုက္႐ုိက္ ႐ုိက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ သီးသန္႔ ကင္မရာ app ကို Facebook ဖန္တီးေန

facebook-periscope-live

လူမႈေရး ကြန္ရက္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ Facebook သည္ သံုးစြဲသူမ်ားက ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ပိုမိုေဝမွ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ သီးသန္႔ ကင္မရာ app သစ္တစ္မ်ိဳး ကို ဖန္တီးလ်က္ရိွေၾကာင္း Wall Street Journal မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လန္ဒန္ရိွ Facebook အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ဖန္တီးေနေသာ အဆိုပါ app သည္ Snapchat ကဲ့သို႔ပင္ ကင္မရာကို တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ကာ အသံုးျပဳေစႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားက ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ႐ိုက္ ကူးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Meerkat ႏွင့္ Periscope app မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဗီဒီယိုတိုက္႐ိုက္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏို္င္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ app သည္ Facebook သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုေဝမွ်မႈ အေရအတြက္ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္တြင္ Facebook သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုေဝမွ် မႈသည္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း GlobalWebIndex ၏ ေစ်းကြက္သုေတသန အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


Leave a Reply