ရည္မွန္းခ်က္

ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သည့္ “ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဓြန္႕ရွည္တိုးတက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး” ပင္ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တစည္းတလုံးတည္း လက္တြဲပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မည္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္။ ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵကို အစဥ္ထာဝရ ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္မည္။