ယုံၾကည္ခ်က္

ပါတီသည္ “ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး” တည္း ဟူေသာ အေရးသုံးပါးကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္အျဖစ္ ယုံၾကည္ခံယူသည္။ ယင္းအေရးသုံးပါးကို အမ်ိဳးသားေရးမႈ၀ါဒအျဖစ္ ခံယူက်င့္ သုံးမည္။ ဤအမ်ိဳးသားေရးမႈ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြင္း စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ထြန္းကားေနရန္ အဓိကလိုအပ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။ ထို႔အတူ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို က်င့္သုံးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအမ်ိဳးသားေရ မႈ၀ါဒမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟုလည္းခံယူသည္။ အဆိုပါမွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒ၊ စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခာတ္မီဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္သည္။